Poslání

Posláním služby je poskytnout bezpečné zázemí osobám vykořisťovaným, obchodovaným a komerčně zneužívaným, jakož i osobám, které jsou potencionálně těmito jevy ohroženy. Poskytujeme přechodné bydlení, odbornou pomoc, podporu, informace a vedení tak, aby došlo k minimalizování rizika opakovaného porušování základních lidských práv a zastavení zhoršování nepříznivé životní situace. Usilujeme o podporu těchto osob ve schopnosti řešit svoji situaci vlastními silami. Poskytujeme informace a podporu k začlenění do společnosti, případně krátkodobé zázemí před návratem do země původu. Jednáme s úctou a respektem.

 

Cíle poskytované služby

  • Na nezbytně nutnou dobu zajistit klientům základní materiální a finanční zabezpečení nutné k životu a motivovat je k řešení obtížné životní situace[1].
  • Odstraňovat nebo mírnit příčiny, důsledky a rizika spojená s problematikou obchodu s lidmi a pracovního vykořisťování. Vyhledávat osoby obchodované, vykořisťované a osoby tímto jevem ohrožené, poskytnout jim informace o možných způsobech pomoci[2].
  • Podporovat klienty při uplatňování svých práv[3].
  • Rozvíjet samostatnost klientů, motivovat a podporovat je při realizaci osobních cílů[4].
  • Snižovat rizika opakovaného selhávání osob ohrožených jevem obchodu s lidmi a vykořisťováním na pracovním trhu[5].

Okruh osob, kterým je služba určena

·      Služba je určena zejména dospělým mužům (v případě volné kapacity párům, nebo samostatným ženám), kteří přechodně nedokáží řešit svou situaci vlastními silami. Jedná se o osoby vykořisťované, obchodované a komerčně zneužívané, jakož i osoby, které jsou potencionálně těmito jevy ohroženy.

·      Vykořisťováním, obchodem s lidmi a komerčním zneužíváním rozumíme zejména následující formy:

-       nucená práce

-       domácí nucená práce

-       nucení k žebrotě a trestné činnosti

-       zadržování a odpírání vyplacení mzdy za práci

-       sexbyznys

·      K takto zneužívaným osobám se vztahují další charakteristiky:

-       jsou ohroženy manipulací za účelem zneužití znevýhodněného postavení

-       vykonávají tzv. 3D práce (dirty, dangerous, difficult)

-       jsou ubytovány v nevyhovujících podmínkách

-       jsou ohroženy ztrátou bydlení při vyjádření nesouhlasu s podmínkami

-       mají ztížený přístup k širšímu sociálnímu okolí

-       nerozumí česky, nebo rozumí nedostatečně

 

Naše služby neposkytujeme:

Ø osobám, které vykazují známky závislosti na návykových látkách (alkohol, drogy),

Ø osobám, které vykazují známky duševního onemocnění (chování osoby, by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),

Ø osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

Ø osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

Ø naše ubytovací prostory nejsou bezbariérově, službu nemůžeme poskytnout osobám, které z důvodu zdravotního handicapu potřebují bezbariérový přístup.

 

Principy poskytování sociální služby

·         individualizovaný přístup orientovaný na klienta:

pro spolupráci jsou určující potřeby klienta a společná dohoda o pomoci, respektujeme volbu klienta. Klient má možnost jednat na základě vlastních rozhodnutí s porozuměním důsledků své volby, tj. uplatňovat svoji vůli.

·         jednáme s úctou a respektem ke klientovi:

 Na přijetí do služby nemá vliv národnost, náboženství, politická příslušnost, ekonomická

 situace zájemců.

Služba je poskytována na základě smlouvy o spolupráci, bezplatně na utajené adrese[1] Paušál na potraviny, program, potravinová banka, sbory.

[2] Přímá práce v terénu: distribuce letáků, informování v terénu, dotazníky-analýzy, e-learning.

[3] Edukace o pracovně právním prostředí, zvyšování informovanosti.

[4] Individuální plánování.

[5] Zvyšováním informovanosti o pracovněprávním prostředí

             

                   Logo OPZ barevné

NAZEV WEBU