Poslání

Posláním služby je poskytnout bezpečné zázemí osobám vykořisťovaným, obchodovaným a komerčně zneužívaným, jakož i osobám, které jsou potencionálně těmito jevy ohroženy. Poskytujeme přechodné bydlení, odbornou pomoc, podporu, informace a vedení tak, aby došlo k minimalizování rizika opakovaného porušování základních lidských práv a zastavení zhoršování nepříznivé životní situace. Usilujeme o podporu těchto osob ve schopnosti řešit svoji situaci vlastními silami. Poskytujeme informace a podporu k začlenění do společnosti, případně krátkodobé zázemí před návratem do země původu. Jednáme s úctou a respektem.

 

Cíle poskytované služby

  • Na nezbytně nutnou dobu zajistit klientům základní materiální a finanční zabezpečení nutné k životu a motivovat je k řešení obtížné životní situace[1].
  • Odstraňovat nebo mírnit příčiny, důsledky a rizika spojená s problematikou obchodu s lidmi a pracovního vykořisťování. Vyhledávat osoby obchodované, vykořisťované a osoby tímto jevem ohrožené, poskytnout jim informace o možných způsobech pomoci[2].
  • Podporovat klienty při uplatňování svých práv[3].
  • Rozvíjet samostatnost klientů, motivovat a podporovat je při realizaci osobních cílů[4].
  • Snižovat rizika opakovaného selhávání osob ohrožených jevem obchodu s lidmi a vykořisťováním na pracovním trhu[5].

Okruh osob, kterým je služba určena

·      Služba je určena zejména dospělým mužům (v případě volné kapacity párům, nebo samostatným ženám), kteří přechodně nedokáží řešit svou situaci vlastními silami. Jedná se o osoby vykořisťované, obchodované a komerčně zneužívané, jakož i osoby, které jsou potencionálně těmito jevy ohroženy.

·      Vykořisťováním, obchodem s lidmi a komerčním zneužíváním rozumíme zejména následující formy:

-       nucená práce

-       domácí nucená práce

-       nucení k žebrotě a trestné činnosti

-       zadržování a odpírání vyplacení mzdy za práci

-       sexbyznys

·      K takto zneužívaným osobám se vztahují další charakteristiky:

-       jsou ohroženy manipulací za účelem zneužití znevýhodněného postavení

-       vykonávají tzv. 3D práce (dirty, dangerous, difficult)

-       jsou ubytovány v nevyhovujících podmínkách

-       jsou ohroženy ztrátou bydlení při vyjádření nesouhlasu s podmínkami

-       mají ztížený přístup k širšímu sociálnímu okolí

-       nerozumí česky, nebo rozumí nedostatečně

 

Naše služby neposkytujeme:

Ø osobám, které vykazují známky závislosti na návykových látkách (alkohol, drogy),

Ø osobám, které vykazují známky duševního onemocnění (chování osoby, by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),

Ø osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

Ø osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

Ø naše ubytovací prostory nejsou bezbariérově, službu nemůžeme poskytnout osobám, které z důvodu zdravotního handicapu potřebují bezbariérový přístup.

 

Principy poskytování sociální služby

·         individualizovaný přístup orientovaný na klienta:

pro spolupráci jsou určující potřeby klienta a společná dohoda o pomoci, respektujeme volbu klienta. Klient má možnost jednat na základě vlastních rozhodnutí s porozuměním důsledků své volby, tj. uplatňovat svoji vůli.

·         jednáme s úctou a respektem ke klientovi:

 Na přijetí do služby nemá vliv národnost, náboženství, politická příslušnost, ekonomická

 situace zájemců.

Služba je poskytována na základě smlouvy o spolupráci, bezplatně na utajené adrese



[1] Paušál na potraviny, program, potravinová banka, sbory.

[2] Přímá práce v terénu: distribuce letáků, informování v terénu, dotazníky-analýzy, e-learning.

[3] Edukace o pracovně právním prostředí, zvyšování informovanosti.

[4] Individuální plánování.

[5] Zvyšováním informovanosti o pracovněprávním prostředí

             

                   Logo OPZ barevné

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha