AZYLOVÉ BYDLENÍ

 

Poslání

Posláním služby azylového bydlení je poskytnout bezpečné zázemí osobám  (18 – 64) vykořisťovaným, obchodovaným a komerčně zneužívaným, jakož i osobám, které jsou potencionálně těmito jevy ohroženy. Službu poskytujeme obětem trestné činnosti i osobám, jež mohou být trestnou činností ohroženy. Usilujeme o podporu těchto osob ve schopnosti řešit svoji situaci vlastními silami a pomoc směřujeme k včasnému návratu do běžné společnosti.  Služby jsou určeny bez rozdílu obyvatelům České republiky i cizincům.

Cílová skupina

Služba je určena dospělým mužům, ženám i párům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a mají zájem ji aktivně řešit.

 • Služba je poskytovaná dospělým osobám starším 18 let maximálně do věku 64 let české i cizí státní příslušnosti bez ohledu na jejich pobytový status.
 • Jedná se o osoby vykořisťované, obchodované a komerčně zneužívané, jakož i osoby, které jsou potencionálně těmito jevy ohroženy.
 • Jedná se o oběti trestné činnosti i osoby, které mohou být ohroženy trestnou činností.

Sociální služba nemůže být poskytnuta osobám, které:

 • potřebují bezbariérový přístup,
 • potřebují nepřetržitou zdravotní nebo jinou péči,
 • mají infekční onemocnění ohrožující ostatní uživatele služby,
 • vykazují známky závislosti na návykových látkách (alkohol, drogy),
 • vykazují známky duševního onemocnění (chování osoby by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití),
 • bylo v době kratší než šest měsíců ukončeno poskytování služby v Azylovém domě z důvodu porušení domovního řádu.

Dále můžeme odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu, pokud je osoba:

 • s tělesným postižením – na invalidním vozíku (budova není bezbariérová),
 • s kombinovaným postižením,
 • s mentálním postižením,
 • s úplným sluchovým postižením,
 • s úplným zrakovým postižením.

Cíle služby

 • poskytnout dočasné bydlení v bezpečném a důstojném prostředí, odbornou pomoc, informace a vedení tak, aby došlo k minimalizaci rizika opakovaného porušování základních lidských práv a zastavení zhoršování nepříznivé životní situace,
 • rozvíjet samostatnost klientů, motivovat a podporovat je při realizaci osobních cílů,
 • snižovat rizika opakovaného selhávání osob ohrožených jevem obchodu s lidmi a vykořisťováním na pracovním trh,
 • informovat veřejnost o problematice lidí vykořisťovaných, obchodovaných a jinak komerčně zneužívaných,
 • poskytovat sociální službu na nezbytně nutnou dobu.

Rozsah poskytované služby

 • zajištění ubytování na přechodnou dobu 1 měsíce s možností prodloužení,
 • poskytování podmínek pro osobní hygienu a přípravu stravy,
 • asistence při uplatňování práv, oprávněných zájmů i osobních záležitostí – zajišťování dokladů, zprostředkování právní pomoci, zprostředkování psychologické podpory,
 • doprovázení při jednání s úřady (ambasáda, policie ČR, soudy, pracovní agentury aj.),
 • poradenství a podpora při hledání práce,
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních, sociálních schopností a dovedností,
 • zajištění základní zdravotní péče pro účely pobytové služby,
 • zajištění základního sezónního ošacení a obutí,
 • koordinace pomoci s ostatními neziskovými a jinými organizacemi.

Principy poskytování sociální služby

 • diskrétnost – pracovníci důsledně dbají na ochranu osobních údajů uživatelů, na ochranu jejich osobnosti a soukromí.
 • individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme s ohledem na jeho individuální potřeby a přání,
 • podpora samostatnosti – každý klient je veden k aktivnímu a samostatnému přístupu při řešení své nepříznivé situace,
 • profesionální přístup – zajištění kvalitního a odborného přístupu pracovníků,
 • respekt a rovnost – každý klient je uznáván jako rovnocenný partner k pracovníkovi služby.

Kapacita služby

 • 2 pokoje po dvou lůžkách,
 • 2 pokoje po čtyřech lůžkách,
 • 1 jednolůžkový pokoj.

Celkem je k dispozici 12 lůžek + 1 krizové lůžko.

Cena ubytování

Služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba

Služba je poskytována 24 hodin po celý rok. Azylový dům je provozován na utajené adrese.