krizová pomoc

 

Poslání

Posláním služby krizová pomoc je poskytnout podporu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené s pracovním vykořisťováním, obchodem s lidmi i komerčním zneužíváním, jakož i osobám, které jsou těmito jevy ohrožené. Pracujeme též s oběťmi trestné činnosti. Krizová pomoc je poskytována jednotlivcům i skupinám terénní formou přímo v jejich prostředí (na ubytovnách, ve výrobních areálech, na ulici).  Služby jsou určeny bez rozdílu obyvatelům České republiky i cizincům.

 Cílová skupina

 • služba je poskytovaná dospělým osobám starším 18 let české i cizí státní příslušnosti bez ohledu na jejich pobytový status,
 • jedná se o osoby vykořisťované, obchodované a komerčně zneužívané, jakož i osoby, které jsou potencionálně těmito jevy ohroženy,
 • jedná se o oběti trestné činnosti i osoby, které mohou být ohroženy trestnou činností.

Sociální služba nemůže být poskytnuta osobám, které:

 • vykazují známky závislosti na návykových látkách (alkohol, drogy),
 • vykazují známky duševního onemocnění (chování osoby by z důvodu duševní poruchy mohlo být nebezpečné),
 • jednají slovně agresivně a je reálné nebezpečí napadení pracovníka,
 • bylo v době kratší než šest měsíců ukončeno poskytování služby z důvodu porušení pravidel.

Dále můžeme odmítnout poskytnout sociální službu z důvodu, pokud je osoba:

 • s kombinovaným postižením,
 • s mentálním postižením,
 • s úplným sluchovým postižením,
 • s úplným zrakovým postižením.

Cíle služby

 • poskytnout odbornou pomoc, informace a vedení tak, aby došlo k minimalizaci rizika opakovaného porušování základních lidských práv a zastavení zhoršování nepříznivé životní situace,
 • rozvíjet samostatnost klientů, motivovat a podporovat je při realizaci osobních cílů,
 • snižovat rizika opakovaného selhávání osob ohrožených jevem obchodu s lidmi a vykořisťováním na pracovním trhu,
 • informovat veřejnost o problematice lidí vykořisťovaných, obchodovaných a jinak komerčně zneužívaných,
 • poskytovat sociální službu na nezbytně nutnou dobu.

Rozsah poskytované služby

 • zajištění ubytování na přechodnou dobu 7 dnů,
 • zajištění základních potravin i hygienických pomůcek,
 • zajištění základního sezónního ošacení a obutí,
 • asistence při uplatňování práv, oprávněných zájmů i osobních záležitostí – zajišťování dokladů, zprostředkování právní pomoci, zprostředkování psychologické podpory,
 • doprovázení při jednání s úřady (ambasáda, policie ČR, soudy, pracovní agentury aj.),
 • poradenství a podpora při hledání práce,
 • koordinace pomoci s ostatními neziskovými a jinými organizacemi,
 • poskytnutí krizové pomoci je možné také v návaznosti na spolupráci s organizací IOM, která zajišťuje realizaci dobrovolného návratu osob do země původu.

Principy poskytování sociální služby

 • diskrétnost – pracovníci důsledně dbají na ochranu osobních údajů uživatelů, na ochranu jejich osobnosti a soukromí.
 • individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme s ohledem na jeho individuální potřeby a přání,
 • podpora samostatnosti – každý klient je veden k aktivnímu a samostatnému přístupu při řešení své nepříznivé situace,
 • profesionální přístup – zajištění kvalitního a odborného přístupu pracovníků,
 • respekt a rovnost – každý klient je uznáván jako rovnocenný partner k pracovníkovi služby.

Kapacita služby

Týdenní kapacita služby je maximálně 10 klientů.

Cena ubytování

Služba je poskytována bezplatně.

Provozní doba

Služba je poskytována pondělí až pátek od 10:00 hod do 16:00 hod.

Dále dle individuální domluvy lze dojednat konzultaci mimo běžnou pracovní dobu.