krizová pomoc

 

Poslání

 • Posláním služby je poskytnout podporu i pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci spojené s pracovním vykořisťováním, obchodem s lidmi, komerčním zneužíváním, i osobám, které jsou těmito jevy ohrožené. Jedná se především o psychickou i fyzickou stabilizaci a zajištění podmínek pro zvládnutí krizové situace vzniklé v důsledku porušení práv dotčených osob. Pracujeme též s obětmi trestné činnosti. Služba je poskytována bezplatně terénní formou v celorepublikové působnosti.

Cíle

 • Ve službě cílíme na podporu klienta v jeho krizové situaci a provázíme ho v cestě k překonání nastalé krize.

  • podpořit klienta služby tak, aby se dokázal ve své nepříznivé situaci zorientovat a následně ji i překonat,
  • vyhledávání obchodovaných a vykořisťovaných osob a osob těmito jevy ohroženými,
  • poskytnutí informací, odborné pomoci a vedení tak, aby došlo k minimalizaci rizika opakovaného porušování základních lidských práv a zastavení zhoršování nepříznivé sociální situace u klienta,
  • rozvíjet samostatnost klienta, motivovat ho a podporovat ho při realizaci osobních cílů,
  • snižovat rizika opakovaného selhávání osob ohrožených jevem obchodu s lidmi a vykořisťováním na pracovním trhu,
  • informovat veřejnost o problematice lidí vykořisťovaných, obchodovaných a jinak komerčně zneužívaných.

Okruh osob, kterým je služba určena

 • Služba je určena dospělým osobám starším 18 let české i cizí státní příslušnosti bez ohledu na jejich pobytový status.

  Cílové skupiny:

  • oběti OSL,
  • oběti trestné činnosti,
  • osoby komerčně zneužívané,
  • osoby bez přístřeší (osoby, které ztratily bydlení v důsledku vykořisťování na trhu práce nebo obchodu s lidmi),
  • osoby v krizi (v souvislosti s obchodováním s lidmi nebo vykořisťováním na trhu práce),
  • etnické menšiny.

Naše služby neposkytujeme

  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá (pracovník informuje zájemce o této skutečnosti a domluví s ním jiný nejbližší možný termín setkání nebo odkáže zájemce na jinou dostupnou službu);
  • poskytovatel zájemci, který o službu žádá, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti smlouvu o poskytování sociálních služeb z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

   Důvody pro odmítnutí zájemce o službu poskytovatelem sociální služby odpovídají § 91, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění:

   • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezený okruh osob v registraci poskytovatelů sociálních služeb (zájemce nespadá do cílové skupiny, které je služba poskytována) – v tomto případě sociální pracovník

   nabídne zájemci informace o jiných možnostech řešení situace, kontakty na jiné vhodné sociální služby apod.

Zásady poskytování sociální služby

Služba je poskytována jednotlivcům i skupinám terénní formou přímo v jejich prostředí (na ubytovnách, ve výrobních areálech, na ulici, apod.) dle jejich individuálních potřeb. Respektujeme práva klientů, podporujeme klienty k uplatňování jejich svobodné vůle, jednáme individuálně a zachováváme kompetence klientů k aktivnímu řešení jejich situace.

Pracovníci realizují službu na základě Diakonických hodnot milosrdenství, fortelnosti, společenství i naděje. Tyto hodnoty jsou základním předpokladem pro kvalitní poskytování služby.

Pracovník s klientem jedná v souladu s těmito zásadami:

 • diskrétnost – pracovníci důsledně dbají na ochranu osobních údajů klientů, na ochranu jejich osobnosti a soukromí, bez výslovného souhlasu klienta neposkytují žádné informace o klientovi třetí straně, klient může čerpat službu anonymně,
 • individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme s ohledem na jeho individuální potřeby i přání, samozřejmostí je respektování rozhodnutí klienta a zplnomocňování v řešení vlastní situace,
 • podpora samostatnosti – každý klient je veden k aktivnímu a samostatnému přístupu při řešení své nepříznivé situace,
 • profesionální přístup – zajištění kvalitního a odborného přístupu pracovníků, pracovníci přistupují ke klientům bez předsudků a s nezbytnou citlivostí pro daný problém konkrétní klienta,
 • respekt a rovnost – každý klient je uznáván jako rovnocenný partner k pracovníkovi služby, služba je poskytována všem lidem bez rozdílu pohlaví, národnosti, etnicity, zdravotního stavu.

Nabídka činností

Osobám v krizové situaci nabízíme nejčastěji tyto služby:

 • asistence při uplatňování práv, oprávněných zájmů i osobních záležitostí – zajišťování dokladů, zprostředkování právní podpory,
 • pomoc při stabilizaci krizové situace a dopadů na psychické i fyzické zdraví klienta – zprostředkování psychické podpory, poradenství i pomoci odborných pracovníků,
 • podpora v komunikaci se zaměstnavatelem/agenturou – řešíme nevyplacené mzdy, pracovní úrazy aj.,
 • doprovázení při jednání s úřady,
 • koordinace pomoci s ostatními neziskovými a jinými organizacemi,
 • poradenství a podpora při hledání práce,
 • působíme preventivně – klademe důraz na informování klientů tak, aby se snížila rizika opakovaného vykořisťování či jiného zneužívání těchto osob.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby jsou maximálně 3 klienti (kapacita vychází z počtu pracovníků a předpokládá individuální práci s jedním klientem). Lze pracovat i se skupinou, v tomto případě se okamžitá kapacita navyšuje.

Kapacita služby

Služba je poskytována pondělí až pátek od 9.00 hod do 17.00 hod. Dále dle individuální domluvy lze dojednat konzultaci mimo běžnou pracovní dobu.